Veri Sorumluluğu ve Aydınlatma Metni

İdeal Özel Güvenlik Eğitim Kurumu olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini en üst düzeyde korumak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İdeal Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi işleyen ve koruyan kuruluştur. Kişisel verilerinizin gizliliğine verdiğimiz önem doğrultusunda, bu verileri işlemek ve saklamak için gerekli güvenlik önlemlerini almaktayız.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile olan ilişkiniz ve tarafınıza sunulan hizmetler çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda, kimlik verileriniz, iletişim bilgileriniz, imza bilgileriniz, sağlık verileriniz, aile bireyleri ve yakınlarınıza ilişkin bilgiler, kurumsal ve finansal bilgileriniz gibi çeşitli kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde elde edilen dijital iz verileriniz, telefon ile iletişim kurduğunuzda kaydedilen işitsel verileriniz, şirket merkezimizi veya çalışma alanlarımızı ziyaret ettiğinizde kaydedilen kamera görüntüleriniz de işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: kvkk

 • Şirketimizin faaliyetlerinin sunulması ve yürütülmesi
 • İş ilişkilerinin yönetimi ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketimizin ticari güvenliğinin sağlanması
 • Yasal mevzuata uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi
 • Şirketimizin işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • Yeni eleman istihdamı ve aday değerlendirmeleri
 • Şirketimizle olan sözleşmelerin yürütülmesi ve yerine getirilmesi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacak veya paylaşılmayacaktır.

3.Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Bu sebepler arasında açık rıza, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve meşru menfaatler bulunmaktadır.

4.Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Veriler, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerektiğinde silinme veya anonim hale getirme işlemleri ile sonlandırılacaktır.

5.Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’ya uygun olarak, yetkili kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilecektir.

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda soru sormak için info@idealozelguvenlik.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması ve Amaçları

Topladığımız kişisel veriler, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklandığı amaçlarla ve ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak sınırlı bir şekilde aktarılabilecektir. Bu aktarımlar, gerekli ve sebep gösterilerek yapılacak ve yalnızca aşağıdaki kişilere ve kurumlara yönlendirilecektir:

 • Resmi kurum ve kuruluşlar, idari ve yasal merciler
 • Bilgi teknolojileri şirketleri
 • İş ortakları, hissedarlar ve tedarikçiler
 • Bankalar
 • Denetim şirketleri
 • Avukatlar
 • İşbirliği içinde bulunulan firmalar
 • Sözleşme ile hizmet sunulan asıl işveren konumundaki firmalar
 • Ortak kullanılan veri tabanları

7.Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından çeşitli sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmekte ve aktarılmaktadır.

8.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme; düzeltilmiş veya silinmiş verilerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; otomatik sistemlerle yapılan değerlendirmelerde itiraz etme; hukuka aykırı işlenmesi durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Şirket, taleplerinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ve ücretsiz olarak değerlendirecek ve sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda size iletilir. Talep işlemleri için KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanabilir.

Bu metin, web sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren, ilgili kişilerin erişimine uygun yollarla ve onay alınmadan erişilebilecek şekilde sunulması durumunda, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirilmiş sayılacaktır.

İdeal Özel Güvenlik Eğitim Kurumu

telefon
whatsapp